1

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm gì sau đây?

 • A

  Thực hiện giám sát theo hợp đồng được ký kết

 • B

  Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu về chất lượng

 • C

  Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường

 • D

  Tất cả các điều trên