1

Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu tư:

 • A

   

  Là một phương án sản xuất kinh doanh hàng năm củadoanh nghiệp.

   

 • B

  Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầutư.

   

 • C

  Là cơ sở để thẩm định và quyết định tài trợvốn.

   

 • D

  Là căn cứ đề nghị vay vốn, hưởng ưu đãi đầutư.