1

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trong thời gian thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?

 • A

   

  Không

   

 • B

  Có, nếu chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

   

 • C

  Điều chỉnh hay không là do người quyết định đầu tư quyết định

   

 • D

  Điều chỉnh hay không là do cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép