1

Kết cấu kiến trúc tầng trên đường sắt đô thị bao gồm những loại nào?

 • A

  Kiến trúc tầng trên có đá ba lát

   

 • B

  Kiến trúc tầng trên có ray liên kết trực tiếp với tà vẹt đặt trên nền bê

  tông

   

 • C

  Kiến trúc tầng trên dùng tấm bê tông (thay cho lớp đá ba lát)

   

 • D

  Cả ba đáp án trên