1

Công trình quản lý chất thải rắn bao gồm những hạng mục nào?

 • A

   

  Bao gồm trạm trung chuyển chất thải rắn, điểm tập kết chất thải rắn

   

 • B

  Bao gồm cơ sở xử lý chất thải rắn và bãi chôn lấp chất thải rắn

   

 • C

  Bao gồm trạm trung chuyển chất thải rắn và bùn thải

   

 • D

  Bao gồm trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn và bùn thải (tái chế, đốt, chôn lấp hoặc các loại hình công nghệ xử lý khác)