1

Theo QCVN 01:2019/BXD, trong việc phân cấp các công trình, quy mô các công trình dịch vụ – công cộng phải xét đến nội dung nào sau đây ?

 • A

  Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người

 • B

  Nhu cầu của các khu vực lân cận và các đối tượng là dân số vãng lai

 • C

  Trong các đơn vị ở có thể bố trí đan xen một số công trình không thuộc đơn vị ở

 • D

  Các công trình dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 500 m