1

Chất thải rắn nguy hại phải được phân loại, thu gom và xử lý như

thế nào?

 • A

   

  Phân loại, thu gom và xử lý chung

   

 • B

  Phân loại, thu gom và xử lý riêng

   

 • C

  Phân loại, thu gom riêng và xử lý chung

 • D

  Phân loại, thu gom chung và xử lý riêng