1

Theo QCVN 01:2019/BXD, đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

 • A

  Đảm bảo thuận tiện cho mọi người dân được tiếp cận sử dụng

 • B

  Phải quy hoạch khai thác sử dụng đất cây xanh tự nhiên, thảm thực vật ven sông hồ, ven kênh rạch, ven biển… để bổ sung thêm đất cây xanh đô thị;

 • C

  Đảm bảo cả nội dung a và b

 • D

  Các đáp án trên đều sai