1

Việc thu gom phân bùn từ các bể tự hoại nhà vệ sinh công cộng

không quá bao nhiêu lâu?

 • A

  6 tháng

   

 • B

  12 tháng

   

 • C

  15 tháng

   

 • D

  18 tháng