1

Theo QCVN 01-2019/BXD, Hệ thống công trình dịch vụ – công cộng được phân thành các cấp nào sau đây ?

 • A

  Cấp vùng, cấp đô thị, cấp đơn vị ở

 • B

  Cấp đô thị và cấp đơn vị ở

 • C

  Cấp vùng và cấp đơn vị ở

 • D

  Không phải các cấp trên