1

Tường bao ngoài công trình trên mặt đất (phần tường không xuyên sáng) của không gian có điều hòa không khí phải có hệ số tổng truyền nhiệt lớn nhất là bao nhiêu?

 • A

  1,8 W/m2.K;

 • B

  0,56 W/m2.K;

 • C

  1,0W/m2.K;

 • D

  0,5W/m2.K;