1

Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào?

 • A

  Như dự án nhóm A.

 • B

  Như một dự án độc lập.

   

 • C

  Như một dự án độc lập, nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho

  phép đầu tư chấp thuận.

   

 • D

   

  Như một dự án độc lập, do người quyết định đầu tư quyết định