1

Quy mô của khu liên hợp xử lý chất thải rắn được xác định như

thế nào?

 • A

   

  Xác định theo khối lượng chất thải rắn tiếp nhận

   

 • B

  Xác định theo khối lượng chất thải rắn tiếp nhận và xử lý

   

 • C

  Xác định theo quy hoạch xử lý chất thải rắn đã được phê duyệt

   

 • D

  Xác định theo quy hoạch xử lý chất thải rắn, dựa trên cơ sở khối lượng của các loại chất thải rắn cần được xử lý, công nghệ áp dụng để xử lý và tiêu hủy chất thải rắn