1

Đường đón gửi tàu và đường dồn thuộc loại nào trong các loại nào sau đây?

 • A

  Đường chính

   

 • B

  Đường ga

   

 • C

  Đường đặc biệt

   

 • D

  Cả đáp án b và đáp án c