1

Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng công nghệ sinh học được áp

dụng đối với loại chất thải rắn nào?

 • A

  Chất thải rắn vô cơ

   

 • B

  Chất thải rắn hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học

   

 • C

  Chất thải rắn có thể tái chế

   

 • D

  Chất thải rắn có thể tái sử dụng