1

Điểm phân giới của đường sắt bao gồm những loại nào sau đây?

 • A

  Trạm hành khách, trạm hàng hóa

   

 • B

  Ga, trạm đóng đường,

   

 • C

  Cột tín hiệu đèn màu thông qua của khu gian đóng đường tự động

 • D

  Cả đáp án b và đáp án c