1

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn là gì?

 • A

   

  Là các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn

   

 • B

  Là các hạng mục công trình xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn

   

 • C

  Là các hạng mục công trình xử lý và bãi chôn lấp chất thải rắn

   

 • D

  Là tổ hợp của một số hoặc nhiều hạng mục công trình xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và bãi chôn lấp chất thải rắn