1

Chiều cao ke khách (từ mặt ray đến mặt ke) loại cao được quy định là bao nhiêu?

 • A

  1050 mm đối với cả đường khổ 1000 mm và khổ 1435 mm

   

 • B

  1100 mm đối với cả đường khổ 1000 mm và khổ 1435 mm

   

 • C

  1100 mm cho khổ đường 1000 mm và 1050 mm cho khổ đường 1435 mm

   

 • D

  1050 mm cho khổ đường 1000 mm và 1100 mm cho khổ đường 1435 mm