1

Cơ sở xử lý chất thải rắn là các cơ sở vật chất bao gồm những

gì?

 • A

  Bao gồm đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị xử lý chất thải rắn

   

 • B

  Bao gồm đất đai, nhà xưởng, dây truyền công nghệ xử lý chất thải

  rắn

   

 • C

  Bao gồm đất đai, nhà xưởng và các công trình khác phục vụ cho việc xử lý chất thải rắn

   

 • D

  Bao gồm đất đai, nhà xưởng, dây truyền công nghệ, trang thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ được sử dụng cho hoạt động xử lý chất thải rắn