1

Tỷ lệ sử dụng đất tối đa đối với khu điều hành trong các cơ sở xử lý chất thải rắn là bao nhiêu phần trăm?

 • A

   

  Tối đa 15%

   

 • B

  Tối đa 20%

   

 • C

  Tối đa 25%

   

 • D

  Tối đa 30%