1

Đối với trạm trung chuyển chất thải rắn phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây?

 • A

  Về phòng chống cháy, nổ

   

 • B

  Về thu gom và xử lý nước thải

   

 • C

  Về khử mùi

   

 • D

  Cả ba yêu cầu trên