1

Trường hợp nào cần phải đặt ray hộ bánh?

 • A

  Khi cầu có mặt cầu trần dài trên 5,0 m; mặt cầu có ba lát dài trên 10 m

   

 • B

  Cầu trên đường cong có bán kính dưới 500 m

   

 • C

  Khi chiều cao nền đắp lớn hơn 5 m

   

 • D

  Cả đáp án a và đáp án b