1

Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?

 • A

   

  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện phápthi

  công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

   

 • B

  Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi côngxây

  dựng

   

 • C

  Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường

   

 • D

  Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm a, b,c