1

Tỷ lệ sử dụng đất tối đa đối với khu xử lý + bãi ủ + kho chứa sản phẩm trong cơ sở xử lý chất thải rắn theo công nghệ sinh học là bao nhiêu?

 • A

  40 %

 • B

  50 %

   

 • C

  60 %

   

 • D

   70 %