1

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước?

 • A

  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

 • B

  Chủ đầu tư

 • C

  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực

 • D

  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư