1

Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?

 • A

  Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.

   

 • B

  Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

   

 • C

  Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

   

 • D

  Tất cả các hành vi nêu tại a, b và c