1

Tỷ lệ sử dụng đất tối thiểu đối với đất cây xanh, mặt nước trong

các cơ sở xử lý chất thải rắn là bao nhiêu phần trăm?

 • A

   

  Tối thiểu 10%

   

 • B

  Tối thiểu 15%

   

 • C

  Tối thiểu 20%

   

 • D

  Tối thiểu 25%