1

Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

 • A

  Người phê duyệt; Tên công trình hoặc bộ phận công trình

 • B

  Tên dự án; Loại và cấp công trình

 • C

  Địa điểm xây dựng; Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình

 • D

  Bao gồm tất cả các nội dung ở trên