1

Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?

 • A

  Đã chạy thử liên tục theo quyđịnh;

   

 • B

  Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và côngnghệ;

   

 • C

  Không xẩy ra sự cố kỹ thuật đángkể;

 • D

  Cả ba yếu tố nêu tại a, b và c.