1

Tần suất gió thiết kế của đập cấp I, II bằng bao nhiêu?

 • A

  Với MNDBT: 2%; Với MNLTK: 50%.

 • B

  Với MNDBT: 2%; Với MNLTK: 25%.

   

 • C

  Với MNDBT: 4%; Với MNLTK: 50%.

   

 • D

  Với MNDBT: 4%; Với MNLTK: 25%.