1

Đối với công trình quản lý chất thải rắn phải phù hợp với những

quy hoạch nào?

 • A

  Quy hoạch xây dựng

   

 • B

  Quy hoạch đô thị

   

 • C

  Quy hoạch chuyên ngành

   

 • D

  Cả 03 loại quy hoạch trên