1

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường, có công suất xử lý từ 50 tấn/ngày đêm đến 200 tấn/ngày đêm thuộc loại công trình cấp nào?

 • A

  Cấp đặc biệt

   

 • B

  Cấp I

   

 • C

  Cấp II

   

 • D

  Cấp III