1

Thời gian cho phép dung tích bồi lắng của hồ chứa nước bị lấp đầy là bao nhiêu?

 • A

   

  Cấp đặc biệt, cấp I: 100 năm; cấp II: 75 năm; cấp III, IV: 50 năm.

   

 • B

  Cấp đặc biệt, cấp I: 150 năm; cấp II: 100 năm; cấp III, IV: 75 năm.

   

 • C

  50 năm cho tất cả các cấp.

   

 • D

  75 năm cho tất cả các cấp.