1

Khoảng cách ATMT nhỏ nhất giữa bãi chôn lấp chất thải rắn vô cơ đến chân các công trình xây dựng khác là bao nhiêu mét?

 • A

   

  Lớn hơn hoặc bằng 50 m

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 100 m

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 150 m

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 200 m