1

Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

 • A

   

  Sơ đồngang

   

 • B

  Sơ đồđứng

   

 • C

  Sơ đồxiên

 • D

  Sơ đồ mạng