1

Đường cong Fenner-Pacher phản ánh mối quan hệ nào sau đây?

 • A

  Giữa áp lực lên biên hạng và chuyển vị vách hang đào.

 • B

  Giữa tỉ lệ áp lực sau giải phóng ứng suất tác dụng lên kết cấu chống đỡ và chuyển vị vách hang đào.

 • C

  Giữa áp lực tác dụng lên kết cấu chống đỡ và chuyển vị vách hang đào.

 • D

  Giữa áp lực tác dụng lên kết cấu và biến dạng tương đối của vách hang đào