1

Mức bảo đảm phục vụ tưới ruộng của công trình thủy lợi bằng

bao nhiêu?

 • A

   

  85% cho tất cả các cấp công trình.

   

 • B

  75% cho công trình cấp IV, 85% cho các cấp còn lại.

   

 • C

  90% cho công trình cấp đặc biệt, 85% cho các cấp còn lại.

   

 • D

  75% cho tất cả các cấp công trình.