1

Tỷ lệ sử dụng đất tối đa đối với khu lò đốt trong cơ sở đốt chất thải rắn là?

 • A

   

   40 %

   

 • B

  50 %

   

 • C

  60 %

   

 • D

  70 %