1

Đối với lò đốt chất thải rắn thông thường phải đảm bảo các yêu

cầu về môi trường tuân thủ theo quy chuẩn nào?

 • A

  QCVN 02:2012/BTNMT

   

 • B

  QCVN 07:2009/BTNMT

   

 • C

  QCVN 25:2009/BTNMT

   

 • D

  QCVN 30:2012/BTNMT