1

Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:

 • A

  Bổ sung vốn lưu động cho dựán

   

 • B

  Bổ sung vốn cố định cho dựán

   

 • C

  Mua cổ phiếu của dựán

   

 • D

  Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dựán