1

Phải lắp đặt hệ thống thu khí bãi rác khi đóng ô chôn lấp chất thải rắn thông thường có quy mô lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu T/năm?

 • A

   

   45.000

   

 • B

  55.000

   

 • C

  65.000

   

 • D

  75.000