1

Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?

 • A

  TCVN

 • B

  Tiêu chuẩn nước ngoài

 • C

  Các tiêu chuẩn nằm trong danh mục tiêu chuẩn đã được người quyết định đầu tư phê duyệt

 • D

  Danh mục tiêu chuẩn do tư vấn thiết kế đệ trình