1

Đối với các dự án ĐT phục vụ công cộng thì:

 • A

  Phải đạt hiệu quả cao về mặt tàichính

   

 • B

  Phải có hiệu quả về mặt kinh tế – xãhội

   

 • C

  Phải đạt hiệu quả cả về tài chính và kinh tế – xãhội

   

 • D

  Hoàn toàn không quan tâm đến hiệu quả về mặt tàichính