1

Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?

 • A

   

  Trong tổng mức đầu tư

   

 • B

  Trong chi phí sản xuất kinh doanh của nhà thầu

   

 • C

  Trong dự toán xây dựng

   

 • D

  Trong giá trị hợp đồng thi công xây dựng