1

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào sau đây là đúng?

 • A

  Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực

 • B

  Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để quản lý dự án

 • C

  Thực hiện theo cách a hoặc b là đúng

 • D

  Phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án khu vực