1

Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?

 • A

   

  Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vàocủa dự án có một số thay đổi (tăng,giảm).

   

 • B

  Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng,giảm).

   

 • C

  Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào vàgiá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng,giảm).

   

 • D

  Tất cả các phương ántrên