1

Giếng thăm của mạng lưới thoát nước, chiều cao phần công tác của giếng (tính từ sàn công tác tới dàn đỡ cổ giếng) được quy định:

 • A

  ≥ 1,2 m

   

 • B

  ≥ 1,5 m

   

 • C

  ≥ 1,8 m

   

 • D

   ≥ 2,0 m