1

Khi xác định trạng thái ứng suất- biến dạng của đập bê tông trên nền đá bằng phương pháp lý thuyết đàn hồi, khi nào thì cần phân biệt các vùng bê tông trong thân đập?

 • A

   

  Khi tỷ số mô đun đàn hồi của các vùng lớn hơn hoặc bằng 2.

   

 • B

  Khi tỷ số mô đun đàn hồi của các vùng lớn hơn hoặc bằng 3.

   

 • C

  Khi tỷ số mô đun đàn hồi của các vùng lớn hơn hoặc bằng 5.

   

 • D

  Lấy theo trị số trung bình, không phân biệt vùng.