1

Trong trạm/nhà máy XLNT, nồng độ chất rắn lơ lửng của dòng nước thải trước khi vào các công trình xử lý sinh học được quy định thế nào?

 • A

   

  Dưới 150 mg/l

   

 • B

  Dưới 200 mg/l

   

 • C

  Dưới 250 mg/l

   

 • D

  Dưới 300 mg/l