1

Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng?

 • A

  Yếu tố con người lãnh đạo và quảnlý

   

 • B

  Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, báocáo

  quá trình thực hiện

   

 • C

  Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham gia quản lý và thực hiện dựán

   

 • D

  Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b,c